Stifts- och gymnasiebiblioteket

Stifts- och gymnasiebiblioteket

stiftet

Stifts- och gymnasiebiblioteket i Kalmar utgör en särskild avdelning inom Kalmar stadsbibliotek. Grunden till detta kultur- och lärdomshistoriskt så intressanta bibliotek är det medeltida domkyrkobibliotekets och Kalmar storskolas äldsta bok- och handskriftssamlingar. Kyrkans och skolans bibliotek tillväxte genom inköp, gåvor och donationer. Mot slutet av 1600-talet sammanslogs dessa och bildade det som från 1700-talets slut kom att kallas "Stifts- och gymnasiebiblioteket". Senare kallades det Stifts- och läroverksbiblioteket.

När Kalmars högre allmänna läroverk år 1933 flyttade från det gamla läroverkshuset till den nya byggnaden, Stagneliusskolan, medföljde även läroverkets äldre samlingar, det vill säga Stifts- och gymnasiebiblioteket. Samlingarna förvarades på Stagneliusskolan fram till år 1983. Därefter övertogs de av Kalmar stadsbibliotek och flyttades till särskilt anpassade lokaler i stadsbibliotekets nya byggnad.

Stifts- och gymnasiebibliotekets värdefulla bestånd av böcker och handskrifter m.m. har till en icke ringa del utökats genom gåvor och donationer. Bland sådana kan nämnas samlingar som tillhört kanslirådet Jonas Carl Linnerhielm på Ebbetorp utanför Kalmar och biskop Martin G Wallenstråle samt läraren vid Kalmar gymnasium, prosten Abraham Ahlqvist. Skalden Eric Johan Stagnelius samtliga efterlämnade manuskript skänktes år 1831 till biblioteket av biskop Magnus Stagnelius sterbhus.

Idag omfattar Stifts- och gymnasiebibliotekets samlingar ca 850 hyllmeter varav 25 meter utgöres av handskrifter. Som ett litet men värdefullt axplock ur handskriftssamlingen kan nämnas en pergamentcodex av den heliga Birgittas Himmelska Uppenbarelser från 1390-talet, Knud Billes Tidebog från tidigt 1500-tal samt Petrus Frigelius teckningar av kyrkor med inventarier i Kalmar stift från mitten av 1700-talet.

I samlingarna ingår också kartor från 1500-talet och framåt, handkolorerade planscher och bokverk som beskriver växt- och djurriket samt intressanta och betydande bokverk inom religion, historia, språkhistoria, juridik, skönlitteratur liksom teknikhistoria och naturvetenskap.

Stifts- och gymnasiebiblioteket är tillgängligt efter överenskommelse per telefon eller e-post.
Kontakt: Håkan Bergcrantz
Tel: 0480-45 06 41
Mail: hakan.bergcrantz@kalmar.se


Prislista för digital kopiering vid Stifts- och gymnasiebiblioteket i Kalmar
Grundavgift - inkluderande elektronisk bildöverföring alternativt överföring till cd eller pappersutskrift, 50 kr.
Enkel digital kopiering med låg upplösning.
Pappersutskrift, per styck, 5 kr (A4).
Kopior för elektronisk överföring, per sida, 5 kr.
Digital kopiering med hög upplösning
Pappersutskrift, per styck, 300 kr (A4).
Kopior för elektronisk överföring, per sida, 300 kr.
Vid hemsändning per post tillkommer portoavgift.

Språk